نخستین مرحله انجام پایان نامه در موسسه علمی پژوهشی تهران تز ارایه توصیه ها و نکات ضروری انجام پایان نامه به دانشجو می باشد.

سپس به مرحله انتخاب و تصویب موضوع پایان نامه می رسیم. در این مرحله با توجه به امکانات این مجموعه و دسترسی به منابع غنی و به روز اطلاعاتی و علمی، موضوعاتی به دانشجو ارایه شده و پس از توافق انتخاب موضوع پایان نامه انجام می شود.

در مرحله بعدی که ارایه پلن و طرح پایان نامه می باشد طرح کلی پایان نامه طراحی و آماده می شود.

در این مرحله که انجام پیش پروپوزال نام دارد، پیش پروپوزال دانشجو آماده می شود.

انجام پروپوزال، این مرحله پس از انجام پیش پروپوزال بوده و نسخه نهایی پروپوزال در این مرحله آماده و تحویل دانشجو می شود.

در صورتی که در پروپوزال آماده شده ایراداتی وجود داشت این مرحله که رفع ایرادات احتمالی پروپوزال نام دارد اجرا می شود، لازم به ذکر است که خدمات این مرحله به صورت رایگان می باشد.

در مراحل بعدی انجام پایان نامه، هر فصل پایان نامه آماده و ارایه می شود و در صورت وجود ایرادات احتمالی به صورت رایگان اصلاحات انجام خواهند شد، در ادامه تقسیم بندی فصل ها در انجام پایان نامه ارایه می شوند.:

انجام فصل 1 پایان نامه

رفع ایرادات احتمالی فصل 1 پایان نامه به صورت رایگان

انجام فصل 2 پایان نامه

رفع ایرادات احتمالی فصل 2 پایان نامه به صورت رایگان

انجام فصل 3 پایان نامه

رفع ایرادات احتمالی فصل 3 پایان نامه به صورت رایگان

انجام فصل 4 و 5 پایان نامه

رفع ایرادات احتمالی فصل 4 و 5 پایان نامه به صورت رایگان